Nguyễn Thanh Bình

Thạc sĩ Nguyễn Thanh Bình

Chuyên gia

  • Giám đốc Nhà máy – VietNam TNT Fibers Co (Japan)
  • Nguyên Kỹ sư trưởng – Công ty nước giải khát SP
  • Nguyên Quản đốc phân xưởng – Design International Co (French)
  • Chuyên gia giảng dạy các chương trình về Quản lý sản xuất
  • Giảng viên Trường Doanh nhân PTI