Triết lý đào tạo của Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI

Triết lý đào tạo của Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI

Chú trọng trang bị kiến thức về phương pháp hệ thống (tiêu chuẩn, văn minh, hiệu quả) làm công cụ cơ bản trong các hoạt động quản trị kinh doanh của doanh nghiệp.
Bài giảng làm trung tâm như: tính mục đích khoa học của chính nó, tính phổ cập phát triển của ngành, tính định hướng ứng dụng tốt vào thực tiễn môi trường.
Thực học là chìa khóa xuyên suốt phát triển bản thân và năng lực của học viên. Giảng viên cùng Tổ chức Giáo dục PTI tạo “lực kéo” đến sự chuyên nghiệp và tinh hoa của nghề.

Thông điệp thầy Thịnh

0766.133.336 Zalo