Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Hệ giá trị trường doanh nhân PTI


Sự tiến hóa bậc nhất của các xã hội và tổ chức được thể hiện ở: (chất lượng người lao động/trình độ quản trị/tích hợp giá trị văn minh). Trong đó: “Chuỗi” giá trị (đào tạo nghề nghiệp/công nghệ tổ chức/tinh hoa quản trị) mang tính quốc tế là nhân tố quyết định nhất.


Là tổ chức hàng đầu trong Chuỗi giá trị nói trên, là nhân tố chất lượng, tin cậy, văn minh trong quá trình thúc đẩy, chuyển giao đến các doanh nghiệp tại Việt Nam những phương pháp phát triển năng lực toàn diện của tổ chức dựa trên tri thức văn minh tiến bộ nhất


Đội ngũ giảng sư tinh hoa và trải nghiệm tri thức toàn cầu. Dịch vụ đào tạo quốc tế hóa. Đồng hành từ khởi sự đến thúc đẩy lộ trình thành công. Kết tinh và chuyển giao các giá trị ưu việt về đào tạo. Kết nối và chia sẻ doanh trí cùng vận hội.

0766.133.336 Zalo