Nguyễn Trương Minh

Nguyễn Trương Minh

Chuyên gia

  • Chuyên gia về quản trị
  • Nguyên Giám đốc dự án đào tạo của World Bank