Thư viện ảnh

Lễ Tôn vinh Sự học Doanh nhân lần thứ 12 – TP. HCM

Lễ tôn vinh sự học của Doanh nhân lần thứ 9 – 11/6/2017

Lễ tôn vinh sự học của Doanh nhân lần thứ 13 tại Hà Nội – 30/6/2018

Chuyến tham quan kiến tập tại Nhật Bản