Phòng ban

Phòng Giáo vụ

VAI TRÒ:

Là phòng chức năng chịu trách nhiệm về các công tác đào tạo liên quan đến các chương trình đào tạo của Tổ chức giáo dục đào tạo PTI

CHỨC NĂNG:

– Tham mưu, giúp cho Giám đốc học vụ về quản lý, điều hành công tác giáo vụ

– Tổ chức triển khai thực hiện công tác giáo vụ theo quy định.

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch các chương trình đào tạo

– Lập kế hoạch bố trí phòng học cho các lớp học, sử dụng hợp lý hiệu quả quỹ phòng học

– Giám sát tiến độ giảng dạy; phối hợp với các trợ giảng và giảng viên duy trì giảng dạy theo đúng lịch trình giảng dạy.

– Tổng hợp, đánh giá, phân loại kết quả học tập của học viên theo khóa

–  Hỗ trợ về mặt tài liệu giảng dạy cho các giảng viên

– Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

– Nghiên cứu, đề xuất và tham gia đóng góp, xây dựng, sửa đổi, bổ sung, các quy định, quy chế về công tác quản lý đào tạo và giáo vụ;

– Tham gia xây dựng kế hoạch trang bị cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và các kế hoạch có liên quan khác.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Hà Nội:

Trưởng phòng: Trương Phương Thắm

Điện thoại: 0987512899

Văn phòng TP. HCM:

Trưởng phòng: Lê Ngọc Lan 

Điện thoại: 0989.797. 899

XEM THÊM

HỌC ONLINE HỌC TRÊN ZOOM