Nguyễn Thị Ninh

Nguyễn Thị Ninh

Chuyên gia

Chuyên gia về quản trị kho bãi

Giảng viên trường doanh nhân PTI