VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA GIÁM ĐỐC KINH DOANH CHUYÊN NGHIỆP