Hội thảo kinh tế: “Dự báo kinh tế 2020, tầm nhìn 2025: Đón đầu và thích nghi với những bước ngoặt mới”