Hội thảo: Doanh Nghiệp Việt Nam & con đường hội nhập trong không gian kinh tế toàn cầu