THAM QUAN, KIẾN TẬP TẠI CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CNC – LỚP CPO05