Chuyến thực tế tại Hải Phòng và những bài học về kinh doanh thiết thực