Phát hành hai cuốn sách: “Hồi ức một quân nhân” và “Xây dựng và Quản lý kế hoạch marketing cho SMEs”