Lớp CPO06 tham quan kiến tập tại Công ty Chế biến và xuất khẩu Nông Lâm Sản Lạng Sơn