Lễ Tôn vinh Sự học của Doanh nhân lần thứ 12 -Trường Doanh nhân PTI