Hội thảo: “Kinh tế Việt Nam 2018: Nhận diện và Hành động”