Đêm đương đại: Đồng dao với Nghệ thuật lần 8 “Hà Nội những mùa Nhớ-Yêu”