Lớp CEO126 và CEO 127 tham quan kiến tập tại công ty Pro-Sports Giao Thủy