CEO 145 – Những tấm lòng vàng xây trường, xây cầu cho trẻ em vùng cao