Lễ Tôn vinh Sự học của Doanh nhân lần thứ 13 -Trường Doanh nhân PTI