Hội thảo kinh tế 2019: KINH TẾ SỐ – TỰ CHỦ TRƯỚC THÁCH THỨC & CƠ HỘI