Lớp CPO09 tham quan kiến tập tại Công ty Cổ phần Thiết Bị Năm Sao Việt