Hành trình Tham quan – Kiến tập – Trải nghiệm MEXICO – CUBA – SANFRANCISCO (26/10/2018 – 6/11/2018)