Trần Việt Dũng

Trần Việt Dũng

Chuyên gia, Giảng viên

Phó chủ nhiệm bộ môn marketing/Giảng viên, Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội/ Chuyên gia nghiên cứu, Phân tích, LM ERICSSON Rep Office – Vietnam

Trình độ học vấn:

2004: Thạc sĩ QTKD, Học viện Công nghệ Châu Á (AIT) ThaiLand
1997: Cử nhân kinh tế, ĐH Kinh tế Quốc dân

Kinh nghiệm công tác:

05/2009 – nay: Phó chủ nhiệm bộ môn marketing/Giảng viên, Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội
1999 – 2009: Giảng viên, Học viện Hành chính Quốc gia
1997 – 1999: Chuyên gia nghiên cứu, Phân tích, LM ERICSSON Rep Office – Vietnam