Doanh nghiệp SME là gì? Nghĩ về các SMEs Việt Nam năm 2020!