Chương trình tham quan kiến tập lớp CEO145, CMO31, CCO28 tại công ty Pro Sports