Chương trình tham quan kiến tập lớp CEO138, CEO143, CMO31 tại tập đoàn VLC